Валюта
1 USD = 12,95 UAH
1 USD = 41,05 RUR
 

Популярні програми
Премиум-сервис Evernote (1 год подписки)
Используйте Evernote, чтобы сохранять идеи и все, что вы видите и чем интере...
МОЙ КАРМАННЫЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Каждый, кто сталкивается с необходимостью покупки смартфона или КПК, з...
Домашняя бухгалтерия
"Домашняя бухгалтерия" предназначена для ведения учета Ваших финансов....
Handy SMS для Windows Mobile
Handy SMS для Windows Mobile - это все, чего Вам так не хватало для комфортного СМС-...
Android словари СловоЕд
СловоЕд для Android - одни из первых офлайн словарей появившихся для Android, с...
Назва: Договірні відносини щодо надання медичних послуг ( цивільно-правовий аспект)
Мова: укр.
Тип товару: Дипломна робота
Кількість сторінок: 101
Розмір (Кб.): 18534,52
Дата створення: 2010
Вартість: 14.00
 
Рецензія:

Метою роботи є з’ясувати  правову природу та цивільно-правове регулювання відносин щодо надання медичних послуг, визначити поняття та правову природу договору про надання медичних послуг, порядок його укладення та розірвання, визначити права та обов’язки пацієнта і медичного закладу (лікаря) та здійснити аналіз відповідальності за договором про надання медичних послуг.

Методи дослідження: індукції, дедукції, системно-структурний, системно-функціональний, порівняльний, формально-логічний, історичний.

До дипломної роботи додатково додаються:
- рецензія;
- корисні матеріали для підготовки до захисту.
ЗМІСТ:

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ...............6

ВСТУП...............7

РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ЩОДО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ...............9

1.1. Поняття і правова природа правовідносин щодо надання медичних послуг...............9

1.2. Цивільно - правове регулювання відносин щодо надання медичних послуг...............20

РОЗДІЛ 2. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ...............29

2.1. Поняття договору про надання медичних послуг...............29

2.2. Зміст  договору про надання медичних послуг...............39

2.3. Права та обов’язки сторін за договором про надання медичних послуг...............47

2.4. Відповідальність за договором про надання медичних послуг...............70

ВИСНОВКИ...............84

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............89

ДОДАТОК А. Договір про надання медичних послуг фірми  “Мedkontakt”...............98
Використана література:
 1. Акопов В.И. Медицинское право. -М.: Наука, 2004. – 366c.
 2. Акопов В.И., Акопов М.В. Нарушение прав пациента: законодательство и медицинская практика//Актуальне проблемы правового регулирования медицинской деятельности: Материалы 1-й ВНК. М., 2003.- С. 31 – 33.
 3. Амстердамская декларация о политике в области обеспечения прав пациента в Европе//Медицинская этика: сб. документов под ред. И.В. Островской.- М.:Наука, 2001.- 30c.
 4. Антонов С.В. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю при наданні платних медичних послуг: Автореф. дис. канд. юрид. наук. К.-2006.- 20 с.
 5. Балашова Г.В. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации: Автореф. дис.  канд. юрид. наук. М.- 2002.-18 с.
 6. Балло А.М., Балло А.А. Права пациентов и ответственность медицинских работников за причиненный вред. СПб.:Зоря, 2001.- 56 с.
 7. Бервено С.М. Проблеми договірного права України: монографія.–К.:Освіта, 2006. – 389 с.
 8. Болотіна Н.Б. Пацієнт: поняття, права та обов’язки // Правова держава. - 2003. - №. 14.- С.301 - 309.
 9. Большая медицинская энциклопедия: В 30-ти т. 3-е изд. – М.: Сов. Энцикл., 1986. – Т. 27. – 1255с.
 10. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. – М.: Наука, 2001. - 193 с.
 11. Васильева Е.Е. Договор возмездного оказания медицинских услуг по законодательству Российской Федерации: автореф. Дис. канд. юрид. наук. – Томск, 2004.-  23 с.
 12. Волинець Т.В. Загальна характеристика цивільно-правових засобів здійснення права на медичну допомогу // Право України. - 2007 . - №9. - С.100 - 103.
 13. Воробйова Т.В. Право на медичну допомогу в системі особистих немайнових прав фізичної особи // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006.- № 42.- С.184 - 190.
 14. Гладун З. Заклад охорони здоров’я: основи правового статусу // Право України. – 2003. - № 6. – С.100 – 105.
 15. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11.- 388 с.
 16. Давидова Н.А. Особисті немайнові права.- К.: Ін Юре, 2008. - 98 с.
 17. Дванадцять принципів надання медичної допомоги у будь-якій національній системі охорони здоров’я від 1963 року // Права людини в системі взаємовідносин “лікар-пацієнт” в відкритому суспільстві. Серія бібліотека сімейного лікаря. -К.: Медицина України, 2000. - 166 с.
 18. Декларація про політику в царині дотримання прав пацієнтів в Європі, затвердженої на Європейській нараді прав пацієнтів в 1994 р. // Права людини в системі взаємовідносин “лікар-пацієнт” у відкритому суспільстві / Авт. – уклад. Т.К. Набухотний, В.П. Павлюк, Т.С. Макієнко, Ю.М. Скалецький. – К.: Телеоптик, 2000. - 219с.
 19. Договір про надання медичних послуг фірми «Мedkontakt» //  www.medkontakt.com.ua.
 20. Дроздова А. В. Понятие медицинской услуги как гражданско-правовой категории// Сибирский Юридический Вестник. - 2004. - № 3. – С.15-19
 21. Європейська конвенція з прав людини / Пер. з англ., Є.М. Вишневського – К.: УПФ, 1995. – 38 с.
 22. Загальна Декларація прав людини // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1997. – №5. - 283 с.
 23. Законодавство України про охорону здоров’я (коментарі та постатейні матеріали). – К.: Атака, 2000. – 256с.
 24. Зелінський А.М. До питання про поняття “пацієнт” // Університетські наукові записки. – 2006. - №2  (18). – С.143-146.
 25. Иоффе О.С. Советское гражданское право. - Л.: ЛГУ, 1961. –428 с.
 26. Ковалевский М.А. Правовые проблемы оказания платной медицинской помощи // Кодекс-Info. - 2002. - № 9. - С.72-77
 27. Коган В.Л. Правовые аспекты охраны здоровья // НТР, здоровье, здравохранение. -1984. -№ 17– С.187.
 28. Козуліна С. Проблемні питання законодавчого регулювання прав неповнолітніх осіб у сфері охорони здоров’я // Право України. - 2007. – № 2. - С. 134 – 136.
 29. Конвенція про права дитини // Міжнародні документи ООН з питань прав людини. – К.: УПФ, 1995. – 31с.
 30. Конституція України. Коментар основних положень, К.: Атака, 2006. – 124 с.
 31. Конституція України від 28.06.1996р. // ВВРУ. – 1996. - № 3.-С.3
 32. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України, затверджена Указом Президента України від 07.12.2000 р. № 1313/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 49 - С.2116.
 33. Корчевна Л.О. Компенсація моральної шкоди, завданої порушенням особистих немайнових прав, у цивільному праві України: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Харків, 1998. – 27 с.
 34. Косолапова Н.В. Правовые основи здравохранеия: Курс лекций: Одесса - 2000. - 168 с.
 35. Костюченко О. Правове регулювання праці лікарів: теоретико-інституціональний аналіз // Право України.- 2007. - № 2. - С.128 – 130.
 36. Красавчикова Л.О. Право на жизнь // Вестник гуманитарного университета.  Серия Право. – 1996. - №1.- С.25-32.
 37. Крилова О.В. Цивільно-правове регулювання відносин по наданню медичної допомоги: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12. 00. 03/ Одеська національна юридична академія. - Одеса - 2006. – С.8.
 38. Дроздова  А.В. Понятие медицинской услуги как гражданско-правовой категории// Сибирский юридический вестник.- №3. - 2004 – С.66
 39. Лопатенко Г.Я. Качественная медицинская помощь. СПб.:Левитан, 2005. – 159 с.
 40. Лопатенко Г.Я. Права пациента. СПб.: Левитан, 2006. – 345 с.
 41. Майданик Р.А. Аномалії в цивільному праві України. К.: Юстиніан, 2007.- 909с.
 42. Малеена М.Н. Человек и медицина в современном праве. – М.: Наука, 1995.- 377 с.
 43. Малеин Н.С., Малеина М. Н. Закон и охрана здоровья граждан . М.:Наука, 1986.- 211 с.
 44. Малеина М.Н. Гражданско-правовой договор на оказание медицинской помощи // Правоведение. - 1989. - №2. – С.30-34.
 45. Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд. і наук. ред. Н.Б. Болотіна. – К.: Видавничий Дім ”Ін Юре”, 2001. – 410с.
 46. Мельничук О.С. Словник іншомовних слів. – К.:Просвіта, 1977. - 773с.
 47. Міжнародна клятва лікаря від 1948 року // Права людини в системі взаємовідносин “лікар-пацієнт” в відкритому суспільстві. Серія бібліотека сімейного лікаря.-К.: Медицина України, 2000.- 124 с.
 48. Міжнародна конвенція з прав людини у сфері медицини. // Права людини в системі взаємовідносин “лікар-пацієнт” в відкритому суспільстві. Серія бібліотека сімейного лікаря. - К.: Медицина України, 1988.- 177 с.
 49. Міжнародний кодекс медичної етики від 1949 року // Медичне право України: Збірник нормативно-правових актів / Упоряд. і наук. ред. Н. Болотіна. – К.: Ін Юре, 2001. –  412с.
 50. Михайлова Х.Л. Международные и национальные стандарты при урегулировании споров в сфере предоставления медицинских услуг автореферат дис. кан. юрид. наук, М. – 2009. – 28 с.
 51. Москаленко В.Ф. Нормативно-правова база – основа діяльності медичних установ та закладів. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2000. - № 7. – С.6.
 52. Наказ МОЗ України від 01.11.2000р. Затверджена “Інструкція про проведення клінічних випробувань лікарських засобів і експертизи матеріалів клінічних випробувань” // Офіційний вісник України. – 2000. - № 47.- С.2050.
 53. Наказ МОЗ України від 19.12.1998 р. № 359 “Про подальше удосконалення атестації лікарів” // Офіційний вісник України. – 1998. - № 3. – С.127.
 54. Наказ МОЗ України від 28.10.2002р. № 385 “Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою” // Офіційний вісник України. – 2002. - № 46. – С.2116.
 55. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України, за редакцією доктора юридичних наук, професора В.М. Коссака, К.- 2004.-975с.
 56. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 р.  // ВВР України. – 1993. - №4. – C. 19.
 57. Павлов Н.В. Права пациентов в Основах законодательства Российской Федерации  об охране здоровья граждан: проблемы правового регулирования  // Актуальные проблемы правового регулирования медицинской деятельности. Материалы 2-й Всероссийской научно-практической конференции. – М.: Издательская группа “Юрист”, 2004. – C.195.
 58. Плиса В.Й. Страхування, К.: Атака, 2005. – 391с.
 59. Постанова КМУ від 11.07.2002р. №955 “Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги”. - Офіційний Вісник України. – 2002. - №28. – С.1324.
 60. Постанова КМУ від 17.09.1996р. №1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти”. - Офіційний Вісник України. – 1997. - №20. – С.74.
 61. Постанова КМУ від 15 липня 1997 року № - 765 “Про затвердження Порядку державної акредитації закладів охорони здоров’я”.- Офіційний Вісник України. – 1997. - № 23. – С.76.
 62. Постанова Пленуму Верховного суду України від 27 березня 1992 р.- № 6 Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: // Бюлетень законодавства і юридичної практики України – К.: ЮРІНКОМ, 1995. - № 1. – С. 310 – 327.
 63. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 “Про судову практику в справах про застосування моральної (немайнової) шкоди” // Бюлетень законодавства і юридичної практики. – 2003. - № 3.– С. 369.
 64. Прасов О.О. Право на медичну допомогу та його здійснення: Автореферат дис. канд. юрид. наук, 2007. – 22 с.
 65. Про ліцензування певних видів господарської діяльності” України: Закон України від 01.06.2000 р. // ВВР України. – 2000. - №36. – С.29.
 66. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р.//ВВРУ.–1992.-№ 48.- С.650.
 67. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991р.//ВВР УРСР. – 2006. - № 30. – С.379.
 68. Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини: Закон України від 16.07.1999р. // ВВР України. – 1999. - № 41. – С.377
 69. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991р.// ВВР України. – 1991. - № 49. – С. 682
 70. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001р. // ВВРУ. – 2001. № 30. - С.142.
 71. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996р. // ВВР України. – 1996. – № 22. – С.86.
 72. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. // ВВР України. – 2003. - №31-32. – С.263.
 73. Про затвердження Інструкції про проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань та Типового положення про комісію з питань етики від 1 листопада 2000 року № 281 // Офіційний вісник України. – 2000. - № 47. -  С.2050.
 74. Про порядок проведення атестації лікарів: Положення затверджене наказом МОЗ України від 19.12.1997 р. № 359 // Офіційний вісник України. – 1998. – 3/1998.-С.346.
 75. Рабінович П.М. Право людини на компенсацію моральної шкоди // Юридичний вісник України.- 2002. – №1 – С.1- 4.
 76. Резникова В. Право людини на інформацію про стан здоров’я // Право України. -  2004. - № 9. – С.36 – 39.
 77. Реріхт А.А. Права пациента и юридическая ответственность в медицинском праве. Современное медицинское право. М.-2003.- С.181.
 78. Рішення Конституційного Суду України від 25.11.1998р. – Офіційний вісник України. – 1999. - №1. – С.8-12.
 79. Рішення Конституційного Суду України від 29.05.2002р. у справі №1-13/2002– Офіційний вісник України. – 2002. - №23. – С.1122
 80. Рудень В. В. Страхова медицина і медичне страхування.- Львів: Віта, 1999. – 305с.
 81. Ручка О. Права пациента на медицинскую помощь надлежащего качества // Юридическая  Практика. – 2003. – № 52 (314). – С.11-13
 82. Савицька А.М. Майнова відповідальність за ушкодження здоров’я і заподіяння смерті. – Львів: Віта, 1956. – 36 с.
 83. Савицкая А. Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. – Киев: Вища школа,1982. - 196 с.
 84. Сенюта І.Я. Право людини на охорону здоров'я та його законодавче забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження). Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01   - Львів, 2006. - 16 с.
 85. Сенюта І.Я. Система прав громадян України у сфері  охорони здоров’я // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003.- №38.- С.88-95
 86. Силуянова И.В. “Патернализм” и “информированное согласие”: этическое и правовое регулирование отношений врач-пациент // Медицинское право. – 2005. - № 2 ( 10 ). – С.15 – 18.
 87. Сисоєнко М.І. Право на медичну допомогу // Держава і право. –2001.-№12. – С.308 – 309.
 88. Смотров О.І. Договір щодо оплатного надання медичних послуг // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Національний університет внутрішніх справ. –Х., 2003. – 18с.  
 89. Современное медицинское право под ред. Дубовик О.Л., Пиваров Ю.С. и другие.- М.:Наука,  2003. – 471с.
 90. Справа №2-413 від 2007 р. // Архів Хортицького райсуду м.Запоріжжя
 91. Справа 15/1 від 2003 р.// Архів Хортицького райсуду м.Запоріжжя
 92. Стефанчук Р.О., Зелінський А.М. Право на здоров’я як особисте немайнове право фізичних осіб // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003 р. - №2 (6). – С.44-48.
 93. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту): Монографія.- К.:Атака, 2007. - 625с.
 94. Стеценко С.Г. Медицинское право, СПб.: Изд – во Юридический центр Пресс,  2004. – 570с.
 95. Тихомиров А.В.Проблемы правовой квалификации вреда здоров’ю при оказании медицинских услуг. Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.03.М.-2008.- 24 с.  
 96. Указ Президента від 28.01.1999 р. “Про заходи щодо поліпшення функціонування закладів охорони здоров’я в сільській місцевості”  № 95/99.
 97. Указ Президента України від 07.12.2000 р. №963/2000 “Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України”.
 98. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар. Частина перша за редакцією Я.М. Шевченко. - К.: Атака, 2004. – 701c.
 99. Чорнооченко С.І. Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні. Автореф. дис.  канд. юрид. наук. – Х., 2000. – 20с.
 100. Щукін О.С. Правовий статус медичних працівників за трудовим законодавством України: Автореф. дис. канд.юрид.наук.-Одеса.-2005.- 26 с.
Увійти на сайт
Логін:
Пароль:


Абітурієнтам